2016 POINT STANDINGS

European Tour Athlete Ranking