2017 POINT STANDINGS

European Tour Athlete Ranking